راهنمای محلی

توضیحات کامل دوره

 

1 بكارگيري تعاريف و مفاهيم راهنماي محلي بومي

2 تبيين جاذبه هاي فرهنگي بومي

3 تبيين جاذبه هاي تاريخي بومي

4 تبيين جاذبه هاي طبيعي بومي