راهنمای موزه

توضیحات کامل دوره

شایستگی ها:
مفاهيم و تاريخچه موزه
كليات و ساختار موزه
وظايف و عملكرد موزه
موزه هاي ايران و جهان
فنون موزه داري
بازاريابي موزه
طراحي موزه