راهنمای عمومی گردشگری

توضیحات کامل دوره

شایستگی ها:
كليات و مفاهيم پايه صنعت گردشگري
بررسي ويژگي هاي جغرافيايي ايران
بررسي ويژگي هاي تاريخي ايران
بررسي ويژگي هاي فرهنگي و ارتباط آن با مردم شناسي
بررسي روحيات ملل
بررسي صنايع دستي ايران از ديدگاه گردشگري
بررسي معماري ايران از ديدگاه گردشگري
سخنوري و فن بيان
الگوهاي رفتاري بين المللي
قوانين و مقررات مرتبط با صنعت گردشگري
بررسي مذاهب گوناگون
سازماندهي ، برنامه ريزي و اجراي تورهاي گردشگري