راهنمای گردشگری سلامت

توضیحات کامل دوره

 

1 مفاهیم گردشگري سلامت

2 وظایف راهنمایی گردشگري سلامت

3 برقراري ارتباط راهنماي گردشگري سلامت درایران و جهان

4 سازماندهی و برنامه ریزي گردشگري سلامت در ایران و جهان

5 کاربرد قوانین و مقررات خدمات گردشگري سلامت