راهنمای گردشگری فرهنگی

توضیحات کامل دوره

1
تعاريف و مفاهيم پايه ميراث فرهنگي
2
بررسي رابطه فرهنگ و مذهب
3
بررسي رابطه فرهنگ و اقليم
4
استفاده از زبان،گويش و ادبيات محلي در گردشگري فرهنگي
5
كاربرد موسيقي سنتي در گردشگري فرهنگي
6
بررسي جشن ها و قدمت آن در فرهنگ
7
بررسي رابطه فرهنگ و بازيهاي محلي
8
بررسي رابطه فرهنگ و صنايع دستي
9
بررسي رابطه فرهنگ و غذا هاي بومي محلي
10
برنامه ريزي و اجراي بسته سفر گردشگري فرهنگي