اتاق دار هتل

توضیحات کامل دوره

1 توانايي اجراي مقررات و قوانين اداري

2 توانايي درك اصطلاحات جاري در هتل و مقررات آنها

3 توانايي دريافت كليدهاي طبقه از دفتر خانهداري

4 توانايي برداشتن جنسهاي مورد نياز اتاقها از انبار

5 توانايي گزارش به مسئول مربوطه در مورد اتاقها جهت نظافت در سه حالت تخليه، ميهمان، خالي،

وضعيت غيرعادي

6 توانايي اقدام به نظافت اتاق

7 توانايي كنترل كردن وسايل برقي داخل اتاق

8 توانايي كنترل كردن نظافت مبلمان و كف اتاق، پرده و سيستم آب و فاضلاب

9 توانايي نظافت قسمتهاي مختلف اتاق(تخت، حمام، توالت و دستشويي) گردگيري، تعويض زبالهدان،

جمعآوري زبالههاي درشت، يخچال، تلويزيون، راديو تلفن و هدفون و چراغها و غيره

10 توانايي نظافت كردن اتاق هاي خارج از سرويس (شامل بنايي تعميرات برق، تعميرات حمام و

دستشويي، تعميرات كف