متصدی طبقات در هتل

توضیحات کامل دوره

1 توانايي تعيين شرح وظايف اتاقدار زن و مرد براساس چارت سازماني
2 توانايي تهيه فرم كنترل كليد
3 توانايي نظارت بر رعايت قوانين و مقررات در طبقات
4 توانايي ايجاد توازن در برنامه يا سهميه كاري در اوقات شلوغ و خلوت كار در هتل
5 توانايي برقراري ارتباط با بخش فرانت آفيس براي پيش بيني اتاقهاي پر و خالي در فصول مختلف
6 توانايي پيگيري فرم هاي تعميرات و خرابي ها
7 توانايي پيگيري فرم درخواست كالا از انبار
8 توانايي انجام موجودي گيري از انبار طبقات
9 توانايي بازرسي اتاق ميهمان و گزارش آن به فرانت آفيس
10 توانايي تكميل فرم اشياء گمشده يا پيداشده
11 توانايي نظارت بر نظافت آسانسورها و شيوه نظافت آن در زمانهاي تعيين شده