میزارایی هتل

توضیحات کامل دوره

1 استفاده از محیط مناسب میز آرایی در هتل
2 استفاده از وسایل مناسب میز آرایی
3 استفاده از رنگ هاي مناسب در میزآرایی هتل
4 کاربرد لوازم و ملزومات پذیرایی در میزآرایی هتل
5 تزئین انواع غذا و نوشیدنی
6 بکارگیري آداب معاشرت در میز آرایی هتل