کارمندپذیرش هتل

توضیحات کامل دوره

 سازماندهي و تجزیه و تحلیل تشكیلات هتل
 سازماندهي و تجزیه و تحلیل بخش پذیرش میهمان هتل ) فرانت آفیس ( و زیر مجموعه هاي آن
 برقراري ارتباط مؤثر با میهمانان و مشتریان هتل
 تجزیه و تحلیل بخش هاي مختلف صنعت گردشگري
 پذیرش میهمانان در هتل
 انجام امور اجرایي بخش پذیرش میهمان
 معرّفي خدمات و اتاق هاي هتل به میهمانان و مشتریان
 پاسخگویي به اطلاعات مورد نیاز میهمانان هتل
اجراي قوانین و مقررات مربوط به هتل ها
 کاربرد لوازم و تجهیزات اداري مورد نیاز بخش پذیرش میهمان