نامه رسان

توضیحات کامل دوره

نامه رسان کسی است که از عهده تحویل و تحول نامه ها و ارسال محمولات و امانات از طریق حمل و توزیع آن با وسیله نقلیه مناسب برآید.