مسئول بیمه ها و بایگانی اسناد و مدارك بیمه

توضیحات کامل دوره

مسئول بیمه ها و بایگانی اسناد و مدارک بیمه از مشاغل زیرمجموعه گروه امور اداری است. به عنوان رکن اصلی، وظیفه تنظیم امور بیمه، تعیین مخارج پزشکی و ثبت، بایگانی اسناد مربوطه و رسیدگی به امور شخصی و نیازهای خانوادگی حادثه دیده، تهیه فرم اولیه بیمه و اجرای مقررات و بخشنامه ها را بر عهده دارد.

طول دوره آموزشی 110 ساعت است که شامل 28 ساعت آموزش نظری و 82 ساعت آموزش عملی است. برای کسب اطلاعات تکمیلی با موسسه آموزشی مهر مادر تماس حاصل فرمایید.