مدیر منابع انسانی

توضیحات کامل دوره

مدیر منابع انسانی از مشاغل حوزه امور اداری است و شامل شایستگی های مدیریت استراتژیک منابع انسانی، طراحی ساختار سازمانی، تجزیه و تحلیل و ارزشیابی مشاغل، کارمند یابی، جذب و استخدام نیروی انسانی، توسعه منابع انسانی، مدیریت عملکرد کارکنان، پرداخت یا جبران خدمت کارکنان، رهبری ارتباطات و انگیزش کارکنان، مدیریت روابط کار و HSE می باشد و با مشاغل مدیر امور کارکنان، مدیر برنامه یزی راهبردی، مدیر برنامه ریزی سازمانی وکارشناس امور اداری در ارتباط است .مدير منابع انساني، به فرايند مديريت افراد در سازمان ها به شیوه اي نظام مند، ساختار يافته و كامل مي پردازد.
اين امر شامل زمینه هاي استخدام پرسنل، حفظ پرسنل، تنظیم و مديريت پرداخت و مزايا، مديريت عملكرد، مديريت روابط كار، مديريت تغییر و مراقبت خروج از شركت يا سازمان براي جمع كردن فعالیت ها است.

طول دوره آموزشی 200 ساعت است که شامل 72 ساعت آموزش نظری و 128 ساعت آموزش عملی است. برای کسب اطلاعات تکمیلی با موسسه آموزشی مهر مادر تماس حاصل فرمایید.