کارشناس امور اداري

توضیحات کامل دوره

کارشناس امور اداري از مشاغل زير مجموعه وروه شغلي خدمات است . بعنوان رکن اصلي يك اداره وظيفه بررسي انواع سيستم ها ، روابط رسمي و غير رسمي و راههاي ايجاد روابط انساني مطلوب در سازمان ، بررسي و پياده سازي قوانين و مقررات کار و تامين اجتماعي مرتبط با امور کارکنان، دقت نظر در نگارش مكاتبات اداري و آمار و وفارشات عملكرد کارکنان طبق دستورالعملها و آيين نامه هاي جاري، تجفيه و تحليل شغل و طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل، بررسي شرايط ارراز پست وتغييرات آن ، اعمال روشهاي مديريت عملكرد کارکنان سازمان و تشخيص نقاط ضعف و تلاش در جهت رفع آنها ، دريافت وفارشات نياز سنجي آموزشي از وارد هاي مختلف سازمان جهت اجراي آموزش ، برنامه ريفي و هماهنگي در سازمان با توجه به ساختار سازماني و تلاش در جهت بهبود روشها ، بررسي نظام پرداخت رقوق و مفاياي کارکنان سازمان را به عهده دارد و با مشاغلي چون مسئول کنترل و بازرسي کارکنان ، رئيس کاروفيني ، مدير امور اداري ، مسئول طبقه بندي مشاغل و صدور اركام ، مسئول رفاه و درمان ، مسئول ترفيعات و خدمات پرسنلي ، مسئول بيمه و بايگاني اسناد و مدارک ،مدير منابع انساني در ارتباط است .

طول دوره آموزشی 140 ساعت است که شامل 49 ساعت آموزش نظری و 91 ساعت آموزش عملی است. برای کسب اطلاعات تکمیلی با موسسه آموزشی مهر مادر تماس حاصل فرمایید.