سرپرست دبیرخانه

توضیحات کامل دوره

سرپرست دبیرخانه و بایگانی از مشاغل حوزه امور اداری است و شامل شایستگیهایی از قبیل برنامه ریزی امور دبیرخانه، برقراری ارتباط با واحدهای مرتبط با دبیرخانه، پیاده سازی اصول بایگانی اسناد و مدارک و امحاء آنها، جمع آوری، طبقه بندی و گزارشگیری اطلاعات، نظارت بر بایگانی نامه های اداری، نظارت بر حفظ و نگهداری اسناد و مدارک دبیرخانه است و با مشاغل کارمند دبیرخانه، بایگانی و مسئول بایگانی و بانک اطلاعات در ارتباط است.

طول دوره آموزشی 350 ساعت است که شامل 130 ساعت آموزش نظری و 220 ساعت آموزش عملی است. برای کسب اطلاعات تکمیلی با موسسه آموزشی مهر مادر تماس حاصل فرمایید.