رئیس کارگزینی

توضیحات کامل دوره

رئیس کارگزینی کسی است که علاوه بر مهارت کارمند گزینی بتواند از عهده جمع بندی و محاسبه کارکرد پرسنل با توجه به گزارشات دریافتی،کنترل، نظارت بر تحویل و تحول پرونده ها و تنظیم آنها، همکاری در برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی در سیستم جاری برآید.

طول دوره آموزشی 93 ساعت است که شامل 74 ساعت آموزش نظری و 19 ساعت آموزش عملی است. برای کسب اطلاعات تکمیلی با موسسه آموزشی مهر مادر تماس حاصل فرمایید.