بایگان

توضیحات کامل دوره

بایگان امور اداري کسی است که بتواند از عهده تشکیل پرونده هاي مختلف اداري، تحویل و تحول آنها و بایگانی اسناد و مدارك، پرونده ها و اسناد خرید ها و ... کد گذاري آنها با روش هاي مختلف اعم از دستی و کامپیوتري برآید.

طول دوره آموزشی 96 ساعت است که شامل 48 ساعت آموزش نظری و 40 ساعت آموزش عملی و 8 ساعت کارورزی است. برای کسب اطلاعات تکمیلی با موسسه آموزشی مهر مادر تماس حاصل فرمایید.