لیست دوره های بهداشت و ایمنی

رعایت الزامات سلامت‘بهداشت وایمنی درمحیط کار بهداشت وایمنی

kavoshmehr.com

رعایت الزامات سلامت‘بهداشت وایمنی درمحیط کار بهداشت وایمنی

رزرو
رعايت الزامات سلامت‘ بهداشت و ايمني درمحيط كارصنايع غذايي

kavoshmehr.com

رعايت الزامات سلامت‘ بهداشت و ايمني درمحيط كارصنايع غذايي

رزرو
بکارگیری HSEدر صنایع (مقدماتی)

kavoshmehr.com

بکارگیری HSEدر صنایع (مقدماتی)

رزرو
مسئول بهداشت کار

kavoshmehr.com

مسئول بهداشت کار

رزرو
انجام عملیات کمک هاي اولیه

kavoshmehr.com

انجام عملیات کمک هاي اولیه

رزرو
مشاوره در مراقبت پوست، مو، زیبایی و تناسب اندام

kavoshmehr.com

مشاوره در مراقبت پوست، مو، زیبایی و تناسب اندام

رزرو
مشاوره استفاده صحیح از محصولات بهداشتی و کرم ها

kavoshmehr.com

مشاوره استفاده صحیح از محصولات بهداشتی و کرم ها

رزرو
مسئول حفاظت و ايمني

kavoshmehr.com

مسئول حفاظت و ايمني

رزرو
رعايت الزامات سلامت‘ بهداشت و ايمني درمحيط كارحمل و نقل زميني

kavoshmehr.com

رعايت الزامات سلامت‘ بهداشت و ايمني درمحيط كارحمل و نقل زميني

رزرو
رعايت الزامات سلامت و بهداشت و ايمني در محيط كار صنايع دستي (طلا وجواهر)

kavoshmehr.com

رعايت الزامات سلامت و بهداشت و ايمني در محيط كار صنايع دستي (طلا وجواهر)

رزرو
بکارگیری HSE در صنایع (پیشرفته)

kavoshmehr.com

بکارگیری HSE در صنایع (پیشرفته)

رزرو
افسر HSE

kavoshmehr.com

افسر HSE

رزرو