لیست دوره های خدمات آموزشی

مدير مهد کودک

kavoshmehr.com

مدير مهد کودک

رزرو
مربي مهدکودک

kavoshmehr.com

مربي مهدکودک

رزرو
سخنراني حرفه اي

kavoshmehr.com

سخنراني حرفه اي

رزرو
تدوین کننده استاندارد آموزشی

kavoshmehr.com

تدوین کننده استاندارد آموزشی

رزرو
مشاور شاغل

kavoshmehr.com

مشاور شاغل

رزرو
پژوهشگر

kavoshmehr.com

پژوهشگر

رزرو
مشاور امور قضائي خانواده

kavoshmehr.com

مشاور امور قضائي خانواده

رزرو
تند خوان

kavoshmehr.com

تند خوان

رزرو
پژوهشگر ماهر

kavoshmehr.com

پژوهشگر ماهر

رزرو
برنامه ريز امور اقتصادي - اجتماعي خانواده

kavoshmehr.com

برنامه ريز امور اقتصادي - اجتماعي خانواده

رزرو
مديريت زمان

kavoshmehr.com

مديريت زمان

رزرو
آموزش حقوق شهروندي

kavoshmehr.com

آموزش حقوق شهروندي

رزرو