لیست دوره های امور اداری

نگارنده متون فارسی (آیین نگارش)

kavoshmehr.com

نگارنده متون فارسی (آیین نگارش)

رزرو
نگارنده ي متون خارجی(آئین نگارش)

kavoshmehr.com

نگارنده ي متون خارجی(آئین نگارش)

رزرو
اپراتور پاسخگوي مشترکین تلفن همراه

kavoshmehr.com

اپراتور پاسخگوي مشترکین تلفن همراه

رزرو
بایگان

kavoshmehr.com

بایگان

رزرو
پیشخدمت مراسم و تشریفات در سازمان ها

kavoshmehr.com

پیشخدمت مراسم و تشریفات در سازمان ها

رزرو
تحصیل دار

kavoshmehr.com

تحصیل دار

رزرو
رئیس کارگزینی

kavoshmehr.com

رئیس کارگزینی

رزرو
سرایدار

kavoshmehr.com

سرایدار

رزرو
سرپرست دبیرخانه

kavoshmehr.com

سرپرست دبیرخانه

رزرو
سرویس و نگهدار منازل

kavoshmehr.com

سرویس و نگهدار منازل

رزرو
کارشناس امور اداري

kavoshmehr.com

کارشناس امور اداري

رزرو
کارگر خدماتی

kavoshmehr.com

کارگر خدماتی

رزرو