لیست دوره های امور اداری

کارمند امور اداري

kavoshmehr.com

کارمند امور اداري

رزرو
کارمند تکثیر و آرشیو فنی درجه 1

kavoshmehr.com

کارمند تکثیر و آرشیو فنی درجه 1

رزرو
متصدي دفاتر اسناد رسمی

kavoshmehr.com

متصدي دفاتر اسناد رسمی

رزرو
مدیر ارشد

kavoshmehr.com

مدیر ارشد

رزرو
مدیر منابع انسانی

kavoshmehr.com

مدیر منابع انسانی

رزرو
مسئول بیمه ها و بایگانی اسناد و مدارك بیمه

kavoshmehr.com

مسئول بیمه ها و بایگانی اسناد و مدارك بیمه

رزرو
مسئول دفتر

kavoshmehr.com

مسئول دفتر

رزرو
منشی انتظامات

kavoshmehr.com

منشی انتظامات

رزرو
مسئول نقلیه

kavoshmehr.com

مسئول نقلیه

رزرو
نامه رسان

kavoshmehr.com

نامه رسان

رزرو