لیست دوره های امور مالی و بازرگانی

سرپرست ترخیص کالا

kavoshmehr.com

سرپرست ترخیص کالا

رزرو
کاربر امور بانکي

kavoshmehr.com

کاربر امور بانکي

رزرو
مدیر ارشد کسب و کار MBA

kavoshmehr.com

مدیر ارشد کسب و کار MBA

رزرو
کارآفرینی در شرکت هاي دانش بنیان

kavoshmehr.com

کارآفرینی در شرکت هاي دانش بنیان

رزرو
مديريت ارتباط با مشتري (CRM)

kavoshmehr.com

مديريت ارتباط با مشتري (CRM)

رزرو
انباردار

kavoshmehr.com

انباردار

رزرو
حسابرس ارشد

kavoshmehr.com

حسابرس ارشد

رزرو
بازار یاب بیمه

kavoshmehr.com

بازار یاب بیمه

رزرو
بیمه گربیمه های بازرگانی

kavoshmehr.com

بیمه گربیمه های بازرگانی

رزرو
بازاریاب بیمه

kavoshmehr.com

بازاریاب بیمه

رزرو
بازاریاب

kavoshmehr.com

بازاریاب

رزرو
حسابدار مالیاتی

kavoshmehr.com

حسابدار مالیاتی

رزرو