لیست دوره های صنایع غذایی

تولید خانگی سبزیهاي خشک

kavoshmehr.com

تولید خانگی سبزیهاي خشک

رزرو
تولید خانگی میوه هاي خشک

kavoshmehr.com

تولید خانگی میوه هاي خشک

رزرو
تولید خانگی ترشی و شور

kavoshmehr.com

تولید خانگی ترشی و شور

رزرو
مديرتوليد نان هاي حجيم و نيمه حجيم

kavoshmehr.com

مديرتوليد نان هاي حجيم و نيمه حجيم

رزرو
مدیریت نانوایی

kavoshmehr.com

مدیریت نانوایی

رزرو
نانوایى نان سنتی لواش

kavoshmehr.com

نانوایى نان سنتی لواش

رزرو
نانوایى نان سنتی تافتون

kavoshmehr.com

نانوایى نان سنتی تافتون

رزرو
نانوایى نان سنتی سنگک

kavoshmehr.com

نانوایى نان سنتی سنگک

رزرو
نانوایى نان سنتی بربري

kavoshmehr.com

نانوایى نان سنتی بربري

رزرو
خمیرگیر و فرکار ماهر

kavoshmehr.com

خمیرگیر و فرکار ماهر

رزرو
نانواي نان هاي سنتي

kavoshmehr.com

نانواي نان هاي سنتي

رزرو