لیست دوره های توليد چند رسانه ای

تولیدچندرسانه ایAUTHO WARE

kavoshmehr.com

تولیدچندرسانه ایAUTHO WARE

رزرو
رایانه کارDIRECTOR

kavoshmehr.com

رایانه کارDIRECTOR

رزرو
رایانه کارتدوین فیلم وصدا باSSP

kavoshmehr.com

رایانه کارتدوین فیلم وصدا باSSP

رزرو
شهروندالکترونیک(E-CITIZEN)

kavoshmehr.com

شهروندالکترونیک(E-CITIZEN)

رزرو
طراح گرافیک رایانه ای

kavoshmehr.com

طراح گرافیک رایانه ای

رزرو
کاربر نرم افزار اداری

kavoshmehr.com

کاربر نرم افزار اداری

رزرو
کاربررایانه

kavoshmehr.com

کاربررایانه

رزرو