لیست دوره های امور اداری

کارمنداداری ودبیرخانه درجه 2

kavoshmehr.com

کارمنداداری ودبیرخانه درجه 2

رزرو
تحصیل دار

kavoshmehr.com

تحصیل دار

رزرو
اتوماسیون اداری

kavoshmehr.com

اتوماسیون اداری

رزرو
مسئول کاردکس وکنترل موجودی

kavoshmehr.com

مسئول کاردکس وکنترل موجودی

رزرو
نگارنده متون فارسی

kavoshmehr.com

نگارنده متون فارسی

رزرو
کاربرنرم افزار اداری

kavoshmehr.com

کاربرنرم افزار اداری

رزرو
مسئول دفتر

kavoshmehr.com

مسئول دفتر

رزرو
سرپرست دبیرخانه

kavoshmehr.com

سرپرست دبیرخانه

رزرو
تندخوان

kavoshmehr.com

تندخوان

رزرو
بایگان

kavoshmehr.com

بایگان

رزرو
کاربررایانه

kavoshmehr.com

کاربررایانه

رزرو